INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ MOD21 Sp. z o.o.

Witamy w serwisie internetowym MOD21 Sp. z o.o. W tym rozdziale wyjaśniamy obowiązujące w MOD21 Sp. z o.o., zasady przetwarzania wszelkich informacji o charakterze danych osobowych oraz plików cookie, jakie Użytkownik może nam udostępnić podczas korzystania z tej strony. Naszym celem jest ochrona danych osobowych oraz prywatności Użytkownika w Internecie.

W naszej ofercie internetowej Użytkownik znajdzie opis naszych produktów i usług, może przeczytać nasze sprawozdania, dowiedzieć się o możliwościach zatrudnienia lub też otrzymać najnowsze informacje oraz oferty, bez konieczności przekazywania jakichkolwiek informacji o sobie.

Jeśli jednak Użytkownik przekaże nam informacje dotyczące swoich danych osobowych, takie jak adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numery telefonu, dane demograficzne i inne informacje identyfikujące, to informacje takie będą chronione i nie będą udostępniane osobom nieupoważnionym. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkownika będzie MOD21 Sp. z o.o., który przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych. Więcej informacji na temat polityki przetwarzania danych osobowych przez MOD21 Sp. z o.o., znajdziecie Państwo poniżej.

Po to by lepiej realizować nasze usługi będziemy przekazywać do przeglądarki sieciowej Użytkownika niewielki plik, który będzie przechowywany w jego komputerze i odczytywany przez nasz serwer internetowy (plik „cookie”). „Cookie” nie może zostać odczytana przez żaden serwer internetowy poza tym, który dokonał transmisji „cookie”. „Cookie” jest przez nas wykorzystywana do szeregu zadań administracyjnych, na przykład do przechowywania preferencji Użytkownika co do informacji określonego typu. Większość „cookie” istnieje tylko w trakcie trwania sesji lub odwiedzin. Żadna z nich nie będzie zawierać informacji umożliwiającej innym osobom skontaktowanie się z Użytkownikiem elektronicznie, pocztą elektroniczną czy też pocztą reklamową. Użytkownik może przygotować swoją przeglądarkę sieciową do informowania go o tym, kiedy przysyłane są „cookie” lub do uniemożliwiania przesyłania „cookie”. Więcej informacji na temat polityki prywatności cookies znajdziecie Państwo poniżej.

 

1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej jest spółka MOD21 Sp. z o.o., Ostaszewo 57, 87-148 Łysomice, zwana dalej Administratorem lub MOD21.

MOD21 jest członkiem Grupy Kapitałowej ERBUD. Lista wszystkich spółek z Grupy ERBUD znajduje się tutaj.

Dane są przetwarzane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO).

Dane oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

2. Jak przetwarzamy Dane?

MOD21 dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;

zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;

przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

3. Kiedy przetwarzamy Dane?

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. złożenia swojej aplikacji, skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).

4. Przetwarzanie Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem.

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców.

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:

nawiązania współpracy;

zawarcia i wykonywania umowy;

rozliczenia umów;

udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji/kontaktu w tym zakresie;

marketingu i kontaktu się w sprawie innych informacji i usług MOD21;

obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez MOD21 jest:

niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;

realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;

prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dane osób, które skontaktowały się z MOD21 będą przetwarzane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i ew. prowadzenia korespondencji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem?

Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy ERBUD, naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT i marketingu.

5. Przetwarzanie Danych w związku z rekrutacją.

a. Jakie Dane przetwarzamy w związku z rekrutacją?

Jako Administrator przetwarzamy Dane osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji, w tym w szczególności przetwarzamy wszelkie Dane przekazane nam w ramach aplikacji oraz zebrane w ramach procesu rekrutacji.

W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane (przetwarzanie niektórych Danych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące wykształcenia, Dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, Dane dotyczące uprawień oraz inne Dane przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

b. Jaki jest cel i podstawa przetwarzania Danych w związku z rekrutacją?

W związku z rekrutacją przetwarzamy Dane w następujących celach:

rozpatrzenia kandydatury i realizacji procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody, także dla potrzeb przyszłych rekrutacji lub rekrutacji w ramach Grupy ERBUD;

obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez Administratora są przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach oraz w zakresie przyszłych rekrutacji, Państwa zgoda.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

c. Jak długo będą przetwarzane Dane w związku z rekrutacją?

Dane będą przetwarzane w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub przyszłych rekrutacji, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

d. Kto jest odbiorcą Danych w związku z rekrutacją?

Dane przetwarzane przez nas w związku z rekrutacją mogą być przekazywane innym spółkom z Grupy ERBUD oraz podmiotom wspierającym nas w procesie rekrutacji oraz świadczącym na naszą rzecz usługi IT.

6. Czy Państwa Dane trafiają poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Państwa Dane nie trafiają poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu do miejsca poza terytorium EOG, MOD21 podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub

transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

W takim przypadku, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii odpowiednich zabezpieczeń.

7. Jakie uprawnienia Państwu przysługują?

Na zasadach określonych obowiązującymi przepisami przysługuje Państwu prawo:

dostępu do Danych, w tym prawo uzyskania ich kopi;

żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

przenoszenia ich do innego administratora (w zakresie, w jakim podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub Państwa zgoda).

Jeżeli przetwarzanie Danych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zawsze przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Kontakt:

Mogą się Państwo skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Panem Mariuszem Moczydłowskim pod adresem iod@erbud.pl.